ReferencePOPIS IZVRŠENIH PROJEKATA:

 1. 1993. Stanje vodocrpnog bunara Jezerce na Bokanjačkom blatu – izvješće o radu;
  Naručitelj: Vodovodi Sjeverne Dalmacije, Zadar
 2. 1993. Morem preplavljena jama Zmajevo uho kraj Rogoznice (uvala Soline);
  Naručitelj Hrvatski Urbanistički zavod, Zagreb
 3. 1994. Pregled i stanje podmorskog dijela glavnog gradskog kanalizacionog kolektora
  na Kolovarima, Naručitelj: J.P. Kanalizacija, Zadar
 4. 1994. Stanje napuštenog vodocrpnog bunara “Oko” u Ninskom Dračevcu. Naručitelj:
  J.P. Akvedukt, Zadar
 5. 1994. Čišćenje rešetke taložnice u spojnoj komori glavnog gradskog kanalizacionog
  kolektora, Naručitelj: J.P. Kanalizacija, Zadar
 6. 1994. Speleo – sustav Golubinka: radovi 1992. i 1993. INTERNO
 7. 1994. Stanje glavnog kanalizacionog kolektora – izvješće o radu; Naručitelj: J.P.
  Kanalizacija, Zadar
 8. 1995. 1. Čišćenje komore glavne građevine gradskog kanalizacionog kolektora 2. Stanje dva kanalizaciona ispusta pred Poluotokom. 3. Čišćenje kanalizacionih ispusta između zgrada Fakulteta i Tankerske plovidbe na Poluotoku, Naručitelj: J.P. Kanalizacija, Zadar
 9. 1995. Speleo – sustav Golubinka: gubici vode kroz Preljevnicu i iz Tunela; Naručitelj: JP Vodovodi Sjeverne Dalmacije, Zadar
 10. 1996. Ronilački pregled trase “obalne zaštite” za potrebe postavljanja optičkog kabela, uvala Pile, Dubrovnik, Naručitelj: Državni Hidrografski Institut, Split.
 11. 1996. Ronilački pregled trase “obalne zaštite” i cijevi vodovoda kopno – Pag za potrebe polaganja nove vodovodne cijevi na potezu uvala Vlaška Vela – uvala Koromačna. Naručitelj: Državni Hidrografski Institut, Split;
 12. 1996. Osnovna biološko – ekološka obilježja morskog dna na dvije moguće lokacije uzgajališta tuna (otoci Fulija i Kudica). Naručitelj: Zadarska županija, Zavod za urbanizam, Zadar;
 13. 1996. Osnovne geomorfološke i biološko – ekološke osobine Modrič špilje te prijedlozi zaštite okolnog područja. Naručitelj: Zadarska županija, Zavod za urbanizam, Zadar;
 14. 1997. Pregled životnih zajednica na morskom dnu unutar koncesijskih područja poduzeća CENMAR. Naručitelj: Zadarska županija, Zavod za urbanizam, Zadar;
 15. 1997. Broj i stanje kanalizacionih ispusta na području kopnenog dijela općine Zadar. Naručitelj: Zadarska županija, Zavod za urbanizam, Zadar;
 16. 1997. 1. Osnovna biološko – ekološka obilježja morskog dna 2. Stanje životnih zajednica morskog dna tijekom ciklusa uzgoja tuna unutar koncesijskog područja poduzeća Adriatic – tuna; Naručitelj: Zadarska županija, Zavod za urbanizam, Zadar;
 17. 1997. Stanje životnih zajednica morskog dna tijekom ciklusa uzgoja tuna unutar koncesijskog područja poduzeća Kali – tuna; Naručitelj: Kali – tuna d.o.o., Zadar;
 18. 1998. Osnovna biološko – ekološka obilježja morskog dna u uvali Sutomišćica – otok Ugljan; Naručitelj: Zadarska županija, Zavod za urbanizam, Zadar;
 19. 1998. Osnovna biocenološka obilježja zajednica morskog dna unutar koncesijskog područja poduzeća Drvenik – tuna d.o.o. I dio. Naručitelj: ECO – INA d.o.o., Zagreb
 20. 1998. Osnovna biološko – ekološka obilježja morskog dna u uvali Zagračina – Dugi Otok; Naručitelj: Zadarska županija, Zavod za urbanizam, Zadar;
 21. 1999. Polaganje žrtvenih anoda uz vodovodne cijevi magistralnog vodovoda na dnu Novskog ždrila; Naručitelj: Korexpert d.o.o., Zagreb;
 22. 1999. Osnovna biocenološka obilježja zajednica morskog dna unutar koncesijskog područja poduzeća Drvenik – tuna d.o.o. II dio. Naručitelj: ECO – INA d.o.o., Zagreb;
 23. 1999 -. (DIIV d.o.o.): Ronilački pregled priobalnih dijelova dna Kaštel Sućurac – Lora. Naručitelj: Državni Hidrografski Institut, Split;
 24. 1999. Osnovne biološke osobitosti 17 mogućih područja za akvakulturne djelatnosti u akvatoriju Primorsko – Goranske županije. Naručitelj: Institut Ruđer Bošković, Zavod za istraživanje mora i okoliša, Zagreb;
 25. 1999. -. Osnovne biološke osobitosti 15 odabranih područja za akvakulturne djelatnosti u akvatoriju Šibensko – Kninske županije. Naručitelj: Institut Ruđer Bošković, Zavod za istraživanje mora i okoliša, Zagreb.
 26. 1999. Životne zajednice na mjestu ronjenja u projektu “Statua i brodolom”. za: Arheološki muzej Zadar, Zadar;
 27. 2000. Osnovna biološko-ekološka obilježja morskog dna na četiri moguće lokacije uzgajališta riba (postaje Vrgada, Balabra, Kurba mala i Skala vela) Naručitelj: Hrvatski hidrografski institut, Split
 28. 2000. Čišćenje bunara 5 od mulja i otpadnog materijala te dizanje usisne košare sa zvonom Naručitelj: Vodovod d.o.o.; Zadar
 29. 2000. Čišćenje kanalizacionog sustava SAS – DB, Naručitelj: Odvodnja d.o.o., Zadar
 30. 2000. Pregled stanja i mjere sanacije glavnog kanalizacionog ispusta na Kolovarama, Naručitelj: Odvodnja d.o.o.; Zadar
 31. 2000.Studija utjecaja na okoliš ciljanog sadržaja: Uređenje obalnog pojasa u luci Sali, Naručitelj Općina Sali, Sali
 32. 2001. Studija utjecaja na okoliš ciljanog sadržaja: Uređenje obalnog pojasa u luci Ston, Naručitelj Općina Ston, Ston
 33. 2001. Studija utjecaja na okoliš: Ribogojilište pastrva u Velebitskom kanalu – lokacija 1. Lukovo Šugarje, Naručitelj Karlsen-Riba d.o.o., Zadar
 34. 2001. Studija utjecaja na okoliš: Ribogojilište pastrva u Velebitskom kanalu – lokacija 2. Jablanac, Naručitelj Karlsen-Riba d.o.o., Zadar
 35. 2001. Studija utjecaja na okoliš: Ribogojilište pastrva u Velebitskom kanalu – lokacija 5. Jurjevo, Naručitelj Karlsen-Riba d.o.o., Zadar
 36. 2002. Studija utjecaja na okoliš: Dogradnja pristaništa Sv. Duh na otoku Pagu (Odabrana poglavlja), Naručitelj: Ekonerg d.o.o., Zagreb
 37. 2002. Ocjena prikladnosti lokacije za buduće uzgajalište tuna između otočića Fulija i Kudica, Naručitelj: KALI TUNA d.o.o., Zadar
 38. 2002. Monitoring kod postojećeg uzgajališta tuna kod otočića Fulija i Kudica, Naručitelj: KALI TUNA d.o.o., Zadar *
 39. 2003. Monitoring kod postojećeg uzgajališta bijele ribe kod otočića Školjić veli (izvješće za kvartalno razdoblje listopad – prosinac), Naručitelj: BADIOLI I MAKSAN d.o.o., Pakoštane*
 40. 2003. – Monitoring kod postojećeg uzgajališta tuna kod otoka Gire (izvješće za kvartalno razdoblje listopad – prosinac), Naručitelj: JADRAN TUNA d.o.o., Biograd*
 41. 2003. – Monitoring tijekom godine dana (za godinu 2003.) na lokaciji kod postojećeg uzgajališta tuna kod otočića Fulija i Kudica, Naručitelj: KALI TUNA d.o.o., Zadar*
 42. 2003. – Monitoring kod postojećeg uzgajališta tuna kod otočića Kluda i u uvali Mala luka na otoku Drvenik V. (izvješće za kvartalno razdoblje listopad – prosinac), Naručitelj: DRVENIK TUNA d.o.o., Solin*
 43. 2003. – Studija utjecaja na okoliš rekonstrukcije i sanacije pratećih objekata u luci Murter – aspekt biologije mora, Naručitelj: Općina Murter, Murter*
 44. 2003. – Studija utjecaja na okoliš za izgradnju luke posebne namjene – luke nautičkog turizma na lokaciji Sv. Nedjelja na Hvaru, Naručitelj: Grad Hvar, Hvar*
 45. 2003. – Studija utjecaja na okoliš ciljanog sadržaja za luku Mandre na otoku Pagu, Naručitelj: Ekonerg d.o.o., Zagreb*
 46. 2003. – Studija utjecaja na okoliš za mjesnu lučicu Betina, Naručitelj: Općina Tisno, Tisno*
 47. 2003. Studija utjecaja na okoliš: Uzgajalište tuna na lokaciji kod otoka Gire, Naručitelj: JADRAN TUNA d.o.o., Biograd*
 48. 2003. Monitoring kod postojećeg uzgajališta bijele ribe kod otočića Školjić veli (izvješće za kvartalno razdoblje srpanj – rujan), Naručitelj: BADIOLI I MAKSAN d.o.o., Pakoštane*
 49. 2003. Monitoring kod postojećeg uzgajališta tuna kod otoka Gire (izvješće za kvartalno razdoblje srpanj – rujan), Naručitelj: JADRAN TUNA d.o.o., Biograd*
 50. 2003. Monitoring kod postojećeg uzgajališta tuna kod otočića Fulija i Kudica (izvješće za kvartalno razdoblje srpanj – rujan), Naručitelj: KALI TUNA d.o.o., Zadar*
 51. 2003. Monitoring kod postojećeg uzgajališta tuna kod otočića Kluda i u uvali Mala luka na otoku Drvenik V. (izvješće za kvartalno razdoblje lipanj – rujan), Naručitelj: DRVENIK TUNA d.o.o., Solin*
 52. 2004. Monitoring tijekom godine dana (za godinu 2004.) na lokaciji kod postojećeg uzgajališta tuna kod otočića Fulija i Kudica, Naručitelj: KALI TUNA d.o.o., Zadar*
 53. 2004. Monitoring kod postojećeg uzgajališta tuna kod otočića Kluda i u uvali Mala luka na otoku Drvenik V. (izvješće za kvartalno razdoblje listopad – prosinac), Naručitelj: DRVENIK TUNA d.o.o., Solin*
 54. 2004 – Studija utjecaja na okoliš za izgradnju luke nautičkog turizma u Segetu Donjem (Odabrana poglavlja), Naručitelj: Ekonerg d.o.o. Zagreb*
 55. 2004 – Monitoring kod postojećeg uzgajališta tuna kod otočića Fulija i Kudica (izvješće za kvartalno razdoblje srpanj – rujan), Naručitelj: KALI TUNA d.o.o., Zadar*
 56. 2004 – Monitoring kod postojećeg uzgajališta tuna kod otočića Kluda i u uvali Mala luka na otoku Drvenik V. (izvješće za kvartalno razdoblje lipanj – rujan), Naručitelj: DRVENIK TUNA d.o.o., Solin*
 57. 2004 – Monitoring tijekom godine dana (lipanj 2003. – srpanj 2004.)  kod postojećeg uzgajališta tuna kod otočića Kluda i u uvali Mala luka na otoku Drvenik V. (izvješće za kvartalno razdoblje siječanj – ožujak), Naručitelj: DRVENIK TUNA d.o.o., Solin*
 58. 2004 – Monitoring tijekom godine dana (srpanj 2003. – lipanj 2004.) na lokaciji kod postojećeg uzgajališta tuna kod otoka Gire,  Naručitelj: JADRAN TUNA d.o.o., Biograd*
 59. 2004 – Monitoring tijekom godine dana (srpanj 2003. – srpanj 2004.) kod postojećeg uzgajališta bijele ribe na lokaciji kod otočića Školjić veli, Naručitelj: DALMAR d.o.o. Pakoštane*
 60. 2004 – Monitoring kod postojećeg uzgajališta tuna kod otočića Fulija i Kudica (izvješće za kvartalno razdoblje travanj – lipanj), Naručitelj: KALI TUNA d.o.o. Zadar*
 61. 2004 – Monitoring kod postojećeg uzgajališta bijele ribe kod otočića Školjić veli (izvješće za kvartalno razdoblje siječanj – ožujak), Naručitelj: BADIOLI I MAKSAN d.o.o., Pakoštane*
 62. 2004 – Monitoring kod postojećeg uzgajališta tuna kod otoka Gire (izvješće za kvartalno razdoblje siječanj – ožujak), Naručitelj: JADRAN TUNA d.o.o., Biograd*
 63. 2004 – Monitoring kod postojećeg uzgajališta tuna kod otočića Fulija i Kudica (izvješće za kvartalno razdoblje siječanj – ožujak), Naručitelj: KALI TUNA d.o.o., Zadar*
 64. 2004 – Monitoring kod postojećeg uzgajališta tuna kod otočića Kluda i u uvali Mala luka na otoku Drvenik V. (izvješće za kvartalno razdoblje siječanj – ožujak), Naručitelj: DRVENIK TUNA d.o.o., Solin*
 65. 2005. Praćenje stanja okoliša: Monitoring tijekom godine dana na lokaciji kod postojećeg uzgajališta tuna kod otočića Fulija i Kudica, Naručitelj: Kali-tuna, d.o.o., Kali (izvješće za prvo kvartalno razdoblje)*
 66. 2005. Praćenje stanja okoliša: Monitoring tijekom godine dana na lokaciji kod postojećeg uzgajališta tuna kod otočića Fulija i Kudica, Naručitelj: Kali-tuna, d.o.o., Kali (izvješće za drugo kvartalno razdoblje)*
 67. 2005. Praćenje stanja okoliša: Monitoring tijekom godine dana na lokaciji kod postojećeg uzgajališta tuna kod otočića Fulija i Kudica, Naručitelj: Kali-tuna, d.o.o., Kali (izvješće za treće kvartalno razdoblje)*
 68. 2005. Praćenje stanja okoliša: Monitoring tijekom godine dana na lokaciji kod postojećeg uzgajališta tuna kod otočića Fulija i Kudica, Naručitelj: Kali-tuna, d.o.o., Kali (izvješće za četvrto kvartalno razdoblje)*
 69. 2005. Sektorska studija: Ocjena nultog stanja u uvali Sutomišćice, Naručitelj: Plava vala, d.o.o., Zadar*
 70. 2005. Studija utjecaja na okoliš za izgradnju lučice u Povljani – obrada aspekta biologije mora na osnovi biološko-ronilačkog pregleda, Naručitelj: Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb*
 71. 2005. Studija utjecaja na okoliš za izgradnju marine Slano – obrada aspekta biologije mora na osnovi biološko-ronilačkog pregleda, Naručitelj: Građevinsko-arhitektonski fakultet, Split*
 72. 2005. Studija utjecaja na okoliš za izgradnju lučice u Povljani – mjerenje strujanja mora uz korištenje ADCP strujomjera, Naručitelj: Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb*
 73. 2005. Praćenje stanja okoliša: Monitoring tijekom godine dana na lokacijama kod otoka Kluda i uvale Mala luka, u akvatoriju otoka Drvenika, Naručitelj: Drvenik tuna, d.o.o., Solin*
 74. 2005. Studija utjecaja na okoliš: Izrada studije utjecaja na okoliš za uzgajalište tuna kapaciteta 1500 t na lokaciji u Tunskom kanalu u Zadarskoj županiji, Naručitelj: Mari tuna, d.o.o., Zadar*
 75. 2005. Studija utjecaja na okoliš: Izrada studije utjecaja na okoliš za izgradnju novog terminala rasutog tereta luke Ploče – obrada aspekta biologije mora na osnovi biološko-ronilačkog pregleda, Naručitelj: Ekonerg d.o.o., Zagreb
 76. 2005. Studija utjecaja na okoliš: Izrada studije utjecaja na okoliš za izgradnju novog terminala rasutog tereta luke Ploče – prikupljanje i analiza uzoraka sedimenta, Naručitelj: Ekonerg d.o.o., Zagreb
 77. 2006. Elaborat o pregledu, čišćenju i pregradnji sustava za otpadnu vodu do ulaza u javni dio odvodnje, Naručitelj: SAS Strojogradnja, d.o.o., Zadar
 78. 2006. – Biološko ronilački pregled staništa i životnih zajednica morskoga dna u širem područje buduće sportske lučice Alberi kod Umaga, Naručitelj: Centar za transfer tehnologije, Zagreb,
 79. 2006. – Praćenje stanja okoliša: Monitoring tijekom godine dana na lokaciji kod postojećeg uzgajališta tuna kod otočića Fulija i Kudica poduzeća „Kali tuna“ d.o.o., (2 izvješća) Naručitelj: ZZJZZD, Zadar,
 80. 2006. – Praćenje stanja okoliša: Monitoring tijekom godine dana na lokaciji kod postojećeg uzgajališta tuna pod Mrđinom poduzeća „Kali tuna“ d.o.o., Naručitelj: ZZJZZD, Zadar,
 81. 2006. Praćenje stanja okoliša: Monitoring tijekom godine dana na lokacijama kod otoka Kluda poduzeća Drvenik tuna d.o.o. (4 izvješća), Naručitelj: Oikon, d.o.o., Zagreb
 82. 2006. – Prikupljanje podataka za pripremu izrade Studije utjecaja na okoliš za budući sustav odvodnje otpadne vode grada Novalja, Naručitelj: Oikon, d.o.o., Zagreb
 83. 2006. – Studija utjecaja na okoliš: Ispust otpadne vode Murter-Betina, Odabrana poglavlja: Biologija mora, Naručitelj: Centar za transfer tehnologije, Zagreb
 84. 2006. – Studija utjecaja na okoliš: Ispust otpadne vode Pirovac–Tisno-Jezera, Odabrana poglavlja: Biologija mora, Naručitelj: Centar za transfer tehnologije, Zagreb
 85. 2006. – Studija utjecaja na okoliš: Uzgajališta lubina i komarči u Ravskom kanalu, Odabrana poglavlja: Biologija mora, Naručitelj: Oikon, d.o.o., Zagreb
 86. 2006. – Uzorkovanje sedimenta, određivanje svojti organizama, staništa i životnih zajednica bentosa referentnih lokacija podmorja Zadarske županije u 2006., Naručitelj: ZZJZZD, Zadar
 87. 2006. – Praćenje stanja okoliša: Monitoring tijekom godine dana na lokaciji kod postojećeg uzgajališta tuna pod Mrđinom (poduzeća Adriatik tuna d.o.o.), Naručitelj: ZZJZZD, Zadar
 88. 2006. – Studija utjecaja na okoliš: Ispust otpadne vode Bibinje – Sukošan, Odabrana poglavlja: Biologija mora, Naručitelj: HIDROELEKTRA PROJEKT, Zagreb
 89. 2006. – Studija utjecaja na okoliš: Uzgajalište tuna kod otoka Zverinac: Biologija mora, Naručitelj: Oikon, d.o.o., Zagreb
 90. 2006. – Elaborat o postavljanju mjernih instrumenata u području Vela Luke na Korčuli i Starigrada na Hvaru, Naručitelj: PMF Geofizički odsjek, Zagreb
 91. 2006. – Ronilačko – biološki pregled i manipulacija znanstvenom opremom u području estuarija Krke i Malog Školjića kod Vrgade, Naručitelj: IRB ZIMO, Zagreb
 92. 2006. – Istraživanje obraštaja na podmorskim instalacijama plinske platforme Ivana A i uzorkovanje morske vode na karakterističnim lokacijama, Naručitelj Biološki odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Zagreb
 93. 2007. – Elaborat o uzorkovanju sedimenta u blizini Zlatne luke za potrebe SUO Bibinje – Sukošan, Naručitelj: HIDROELEKTRA PROJEKT, Zagreb
 94. 2007. – Izvješće o osnovnim značajkama bentoskih zajednica na trasama tri buduća podmorska ispusta otoka Vira na osnovi ronilačkog pregleda, Naručitelj: Građevinsko-arhitektonski fakultet Split, Split
 95. 2007. – Studija utjecaja na okoliš: Uzgajalište lubina i komarče u Ravskom kanalu; Odabrana poglavlja: Biologija mora, Naručitelj: Oikon, d.o.o.,
 96. 2007. Praćenje stanja okoliša – monitoring; za razdoblje listopad 2006. – prosinac 2006.; Naručitelj: Drvenik – tuna d.o.o., Solin
 97. 2007. Praćenje stanja okoliša – monitoring: uzgajališta tuna pod Mrđinom (poduzeća “Kali tuna”); Naručitelj: ZZJZZD; Zadar
 98. 2007. Praćenje stanja okoliša – monitoring: uzgajališta tuna na lokacijama Fulija i Kudica; Naručitelj: Kali tuna d.o.o., Zadar
 99. 2007. Uzgajalište tuna na lokaciji kod otoka Kluda; Praćeje stanja okoliša – monitoring, I kvartal 2007.; Naručitelj: Drvenik – tuna d.o.o., Solin
 100. 2007. Praćenje stanja okoliša – monitoring: uzgajališta tuna na lokacijama Fulija i Kudica, II kvartal 2006.; Naručitelj: ZZJZZD; Zadar
 101. 2007. Izvješće: Čišćenje crpne postaje Žmansko polje, bunar 1; Naručitelj: Vodovod d.o.o. Zadar, Zadar
 102. 2007. Studija utjecaja na okoliš sustava javne odvodnje otpadnih voda Betina – Murter; Naručitelj: Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb
 103. 2007. Praćenje stanja okoliša – monitoring: uzgajališta tuna na lokacijama Fulija i Kudica II kvartal 2007., Investitor: Kali tuna d.o.o., Naručitelj: ZZJZZD; Zadar
 104. 2007. Uzgajalište atlantske tune na lokaciji kod otoka Lavdara Vela u srednjem kanalu, Studija utjecaja na okoliš; Naručitelj Kali tuna d.o.o., Zadar
 105. 2007. Uzgajalište tuna na lokaciji Gira; Praćenje stanja okoliša – monitoring, I polugodište 2007.; Naručitelj: Jadran tuna d.o.o., Biograd
 106. 2007. Uzgajalište tuna na lokaciji Gira; Praćenje stanja okoliša – monitoring, II polugodište 2007.; Naručitelj: Jadran tuna d.o.o., Biograd
 107. 2007. Prilozi za SUO Pomorsko – putničkog terminala Vela Luka; Naručitelj: EKONERG d.o.o., Zagreb
 108. 2007. Prilozi za SUO Dogradnja gata “Vrulje” u Šibenskoj luci; Naručitelj: EKONERG d.o.o., Zagreb
 109. 2007. Izvještaj o stanju morskih životnih zajednica na odabranim lokacijama Zadarske Županije; Naručitelj: ZZJZZD, Zadar
 110. 2007. Uzgajalište tuna na lokaciji kod otoka Kluda; Praćenje stanja okoliša – monitoring, II kvartal 2007.; Investitor: Drvenik tuna d.o.o., Solin
 111. Praćenje stanja okoliša – monitoring: Uzgajališta tuna na lokacijama Fulija i Kudica, III kvartal 2007.; Investitor: Kali tuna d.o.o., Naručitelj: Kali tuna d.o.o., Zadar
 112. 2007. Uzgajalište tuna na lokaciji kod otoka Kluda; Praćenje stanja okoliša – monitoring, III kvartal 2007.; Investitor: Drvenik tuna d.o.o., Solin
 113. 2008. Studija utjecaja na okoliš – uređenje jugoistočnog dijela kupališta Jadrija; Investitor: Grad Šibenik, Šibenik
 114. 2008. Prilozi za studiju utjecaja na okoliš – izgradnja plaže Đardin – Kaštel Stari; Investitor: Grad Kaštela, Naručitelj: Hudec Plan d.o.o., Zagreb
 115. 2008. Praćenje stanja okoliša – monitoring: uzgajališta tuna pod Mrđinom (poduzeća “Kali tuna”); Utjecaj na životne zajednice mora; Naručitelj: Kali tuna d.o.o., Zadar
 116. 2008. Praćenje stanja okoliša – monitoring: uzgajališta tuna pod Mrđinom i uzgajališta kod otoka Fulija i Kudica; Utjecaj na mediolitoralne zajednice mora; Naručitelj: Kali tuna d.o.o., Zadar
 117. 2008. Studija o utjecaju na okoliš sustava javne odvodnje otpadnih voda Pirovac – Tisno –  Jezera; Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb
 118. 2008. Izvješće: Prilozi za praćenje stanja okoliša oko uzgajališta tuna poduzeća Kali tuna, lokacija pod Mrđinom – biološki aspekt, I kvartal; Naručitelj: Kali tuna d.o.o., Zadar
 119. 2008. Ronilačko biološki pregled kanalizacijskog ispusta Kolovare i njegove okoline; Naručitelj: Odvodnja d.o.o. Zadar
 120. 2008. Uzgajalište tuna na lokaciji Gira. Praćenje stanja okoliša monitoring, I polugodište 2008.; Naručitelj: Jadran tuna d.o.o., Biograd
 121. 2008. Izvješće: Prilozi za praćenje stanja okoliša oko uzgajališta tuna poduzeća Kali tuna, lokacija pod Mrđinom – biološki aspekt, II / 2008.; Naručitelj: Kali tuna d.o.o., Zagreb
 122. 2008. Ekspertni pregled uzgajališta tuna – poduzeća “Zadar tuna”; Naručitelj: Zadar tuna d.o.o., Hypo Alpe – Adria – Bank d.d., Zagreb
 123. 2008. Tehničko izvješće o obavljenom terenskom radu – III period – ljeto 2008.; Naručitelj: EKONERG d.o.o., Zagreb.
 124. 2008. Tehničko izvješće o obavljenom terenskom radu – IV period – jesen 2008.; Naručitelj: EKONERG d.o.o., Zagreb.
 125. 2008. Praćenje stanja okoliša – monitoring uzgajališta Kali tuna pod Mrđinom, Naručitelj Kali tuna, Zadar
 126. 2009. Studija o utjecaju na okoliš za proširenje luke u Ražancu, Naručitelj: Općina Ražanac, Ražanac*
 127. 2009.Studija o utjecaju na okoliš buduće luke Vrnaža kod Šibenika (izabrana poglavlja), Naručitelj: Dvokut Ecro d.o.o., Zagreb*
 128. 2009. Usporedba ekoloških parametara na području uzgajališta tuna kod otoka Kluda s početnim stanjem prije uzgoja – za budući monitoring Naručitelj: Drvenik tuna d.o.o., Trogir*
 129. 2009. Praćenje stanja okoliša (monitoring) na području uzgajališta tuna kod otoka Kluda, Naručitelj: Drvenik tuna d.o.o., Solin*
 130. 2009. Ispitivanje i mjerenje oceanografskih parametara za studiju utjecaja na okoliš za buduću luku Tkon Naručitelj: Općina Tkon, Tkon*
 131. 2009. Ispitivanje i mjerenje oceanografskih parametara za studiju utjecaja na okoliš za buduću luku Pirovac Naručitelj: Općina Pirovac, Pirovac*
 132. 2009. Studija utjecaja na okoliš za produbljivanje morskog prolaza tjesnaca Privlački gaz Naručitelj: Plovput, Split*
 133. 2009. Praćenje stanja okoliša (monitoring) na području uzgajališta tuna kod otoka Gira, Naručitelj: Jadran tuna d.o.o., Biograd*
 134. 2009. Istraživanja za studiju utjecaja na okoli za 8 malih uzgajališta bijele ribe kod otoka Košara (klaster Marikultura) Naručitelj: klaster Marikultura, Zadar
 135. 2010. Praćenje stanja okoliša (monitoring) na području uzgajališta tuna kod otoka Gira, Naručitelj: Jadran tuna d.o.o., Biograd
 136. 2010. Istražni radovi za studiju utjecaj na okoliš luke nautičkog turizma Palmižana Naručitelj: Dvokut Ecro, Zagreb*
 137. 2010. Studija utjecaja na okoliš za potrebe uzgajališta pastrva u uvali Klenovica kod Senja Naručitelj: Salmo trota d.o.o., Zagreb
 138. 2011. Studija utjecaja na okoliš za buduću luku nautičkog turizma u Bolu (otok Brač) Naručitelj: Općina Bol, Brač*
 139. 2011. Praćenje stanja okoliša (monitoring) na području uzgajališta tuna kod otoka Gira, Naručitelj: Jadran tuna d.o.o., Biograd*
 140. 2011. Odabrana poglavlja za elaborate o potrebi studije utjecaja na okoliš za buduće plinske platform na sjevernom Jadranu Naručitelj: INAGIP d.o.o, Zagreb*
 141. 2011. Studija utjecaja na okoliš luke nautičkog turizma u Svetoj Nedjelji na Hvaru, Naručitelj: Bilo jidro d.o.o., Hvar*
 142. 2011. Odabrana poglavlja za studiju utjecaja na okoliš za rekonstrukciju luke Gruž (Uvala Batala); Naručitelj: Oikon d.o.o. Zagreb
 143. 2012. Interni izvještaj o napretku projekta NATURA 2000 – Marine part; Naručitelj Oikon d.o.o. Zagreb, Zagreb
 144. 2012. Praćenje stanja okoliša (odabrana poglavlja) na podmorskom dijelu plinske platforme Ivana A i uzorkovanje morske vode na karakterističnim lokacijama, Naručitelj: Biološki odsjek PMF-a, Zagreb
 145. 2013. Luka nautičkog turizma u Puli – Sv. Katarina živi svijet i teški metali u sedimentu – Odabrana poglavlja SUO; Naručitelj: Geotehnički fakultet Varaždin Sveučilišta u Zagrebu
 146. 2013. Potreba izrade SUO – Luka nautičkog turizma Otočac i LNT Vela luka na Korčuli – Elaborat opotrebi izrade SUO; Naručitelj: IQ d.o.o. Zagreb
 147. 2013. Međunarodni znanstveni projekt CoCoNET (I)– skiperiranje, ronilački radovi i vodstvo po terenu; Naručitelj: Consortio Nationale Interuniversitario per le Science – CONISMA, Rim, Italija
 148. 2013. Međunarodni istraživački projekt „Potraga za ostacima ledenih doba u Velebitskom kanalu“skiperiranje, vodstvo po terenu i ronjenje; Naručitelj: Geološki odsjek Prirodoslovno–matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 149. 2013. Međunarodni znanstveni projekt CoCoNET (II) – skiperiranje, ronilački radovi i vodstvo po terenu; Naručitelj: Dipartimento di Scienze della Terra, dell’ Ambiente e della Vita (DiSTAV), Universita degli Studi di Genova, Italija
 150. 2013. Međunarodni znanstveni projekt CoCoNET (III)– skiperiranje, ronilački radovi i uzorkovanje živog svijeta; Naručitelj: Consortio Nationale Interuniversitario per le Science – CONISMA, Rim, Italija
 151. 2013. Stanje podmorskog dijela ispusta otpadne vode vojarne Šepurine – Elaborat; Naručitelj: Komunalno poduzeće grada Nina
 152. 2013. Praćenje stanja okoliša (odabrana poglavlja) na podmorskom dijelu plinske platforme Ivana A i uzorkovanje morske vode na karakterističnim lokacijama, Naručitelj: Biološki odsjek PMF-a, Zagreb

 

 

NAPOMENA: projekti označeni s „*“ odnose se na projekte koje su izradili radnici DIIV-a tada zaposleni u poduzeću Oikon d.o.

close
Facebook IconHrvatskiHrvatski